Projekt záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

Současný stav památky a projekt záchrany

V letech 2004-2005 byla provedena první část archeologického průzkumu a akutní záchranné práce: zpevnění, ošetření nalezených historických konstrukcí a stavební úpravy nezbytné pro uchování historických terénů. Byly zajištěny základní klimatické podmínky. Stav a význam památky však vyžaduje, aby se co nejdříve dokončila konzervace a obnova, jinak hrozí její pokračující degradace až zánik. Kompetentní úřady doporučily další postup prací, a podle těchto pokynů je zpracován návrh záchrany, potřebných úprav a konzervace. Na přípravě projektu se podílela řada expertů a vědců různých oborů. Jeho cílem je nejen zachránit, ale také zpřístupnit tuto významnou památku veřejnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je ochrana a zachování kulturní památky, rotundy sv. Václava, která představuje neoddělitelnou stavební součást budovy (bývalého jezuitského profesního domu), nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 38926/491-03, nacházející se v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od r. 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Dalším cílem projektu je seznámení veřejnosti s mimořádně cennými historickými, architektonickými a archeologickými nálezy (románské fragmenty zdiva, původní románské keramické dlažby a zbytky kruhového objektu z 10.-11. století). Rotunda je památkou jedinečnou a pro českou historii mimořádně cennou, přestože byla po dlouhá staletí zasypána a zapomenuta. Konečným cílem projektu je proto otevření prostoru pro veřejnost a prezentace památky jako součásti českého kulturního a historického dědictví.

Projekt je součástí programu EHP a Norských fondů - CZ06 (Ochrana a zachování kulturního a přírodního dědictví příštím generacím a jejich zpřístupnění veřejnosti). Celkem bylo předloženo 209 žádostí o grant, přičemž hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno a následně schváleno Ministerstvem financí 26 žádostí. Detailní výsledky první výzvy naleznete zde.

Projektový tým

Projektový tým bude složen ze zaměstnanců Univerzity Karlovy v Praze i externích odborníků. Předpokládá se maximální součinnost restaurátorských, archeologických i stavebních prací, které se v průběhu celého projektu budou prolínat a navazovat na sebe. Práce jsou naplánovány na 16 měsíců, jednotlivé činnosti jsou navrženy tak, aby všechny části projektu proběhly co nejefektivněji.

Projekt vytvoří platformu pro interdiscipinární spolupráci odborníků i zvyšování kvalifikace studentů VŠ (zejména v oborech restaurování a archeologie). Studenti dostanou příležitost získat odborné zkušenosti formou školní praxe i studentských prací. Obnova památky bude vyžadovat použití tradičních materiálů a technologií a zároveň inovativních metod. Práce na projektu tedy nejen odpovídá předmětové koncepci a strategii, ale zároveň umožní získat uznávanou praxi a tradiční dovednosti v oblasti ochrany, obnovy a zpřístupnění kulturního dědictví.

Restaurátorské práce

Prostor nálezu rotundy je natolik historicky cenný, že veškeré práce, které se v tomto prostoru budou vykonávat jsou buď přímo restaurátorského charakteru nebo musí být prováděny pod přímým restaurátorským dohledem.

Jednotlivé restaurátorské práce budou prováděny v průběhu celého trvání projektu:

 1. Restaurovaní románských zdí,
 2. Restaurovaní románských dlaždic – kontrola a stabilizace,
 3. Konzervace archeologických situací v jižní polovině lodi,
 4. Výroba a osazení replik dlažby,
 5. Osazení historických kamenů – exponátů,
 6. Adjustáž ostatních zdí,
 7. Výmalby – barevné retuše,
 8. Osazeni foto-profilu na zídku,
 9. Restaurátorská dokumentace – zpráva.

Související práce, vykonávané přímo restaurátory nebo poučenými řemeslníky pod dohledem restaurátora, budou zejména tyto: zabezpečovací, bourací a pomocné práce, drobné zednické a kamenické práce, výmalby, protipožární úpravy.

Stavební práce

Stavební část projektu zajišťující zpřístupnění rotundy a přizpůsobení prostoru pro prezentační účely zahrnuje:

 1. úpravu a začištění vstupního prostoru, stavbu schodů propojujících vstup s lávkou, osazení kovové lávky,
 2. dozdění příčné stěny,
 3. elektroinstalace s osvětlením,
 4. nainstalování speciálního vzduchotechnického zařízení (vzduchotechnická a klimatizační jednotka, včetně řídící jednotky "MaR").

Vstup do rotundy bude řešen kamennou deskou v úrovni pískovcového schodu z chodby, která bude čtyřmi schody s kamenným obkladem navazovat na ocelovou konstrukci lávky. Kamenné zdivo krypty i barokní zdivo bude očištěno a po obou stranách vstupu budou zakryty přívody a průchody inženýrských sítí. Celá rotunda bude překlenuta ocelovou lávkou (1040 mm široká a 9515 mm dlouhá). Na obou koncích lávky budou vybetonovány základové konstrukce pro její ukotvení. Nová zděná konstrukce z cihelného zdiva bude uprostřed kruhového půdorysu rotundy podpírat ocelovou lávku a zpevňovat horní úroveň hliněné podlahy v kruhovém půdorysu rotundy. Zeď na východní straně bude zakryta předstěnou z cihelného zdiva a omítnuta. Severní stěna bude kompletně očištěna, poté omítnuta a po dohodě o barevnosti vymalována.

Osvětlení prostoru je koncipováno jako nepřímé. Všechna svítidla budou instalována v lávce nebo pod ní. Bodové osvětlení bude osvětlovat nášlapnou plochu lávky. Liniová světla budou osvětlovat celou podlahu místnosti, instalace těchto světel bude pod nosnou konstrukcí lávky. Liniová světla budou osvětlovat vstupní část rotundy kolem pískovcového ostění. Severní část rotundy budou osvětlovat bodová a halogenová svítidla.

Instalování speciální vzduchotechnické jednotky je nezbytnou součástí stavby pro zajištění mikroklimatických podmínek k ochraně a zachování historických prvků a artefaktů rotundy.

Archeologické práce

Je rozdělena do pěti dílčích etap, které budou probíhat po celou dobu trvání projektu.

 1. Pokračování terénního výzkumu započatého v letech 2004-2005
  1. Dohled na probíhajícími stavebními a restaurátorskými pracemi, dohled nad odkryvem vrstev,
  2. Dokumentace nálezových situací a hmotných nálezů,
  3. Odběr vzorků z odkrytých vrstev.
 2. Zpracování nálezové situace terénního výzkumu z let 2004, 2005 a 2014 - výsledkem bude odborně hodnověrná rekonstrukce historického vývoje rotundy a místa, na němž byla postavena, a prostřednictvím hmotných nálezů zařazení do časových relací.
  1. Zhotovení grafických výstupů,
  2. Zhotovení tabulkových výstupů,
  3. Zhotovení vývojového diagramu lokality,
  4. Práce s nálezy – třídění nálezů pro kresby, konzervaci, popisy a vyhodnocení.
 3. Analytické rozbory
  1. Analýzy 30 odebraných vzorků malt ze zdiva a lože podlah,
  2. Geochemické analýzy vzorků strusky, rudy, kovů, zvláštní mazanice s nátěrem, pigmentů, přeslenů, tyglíků a neurčitelných a sporných nálezů,
  3. Radiokarbonová analýza 14C,
  4. Palynologické analýzy z uskladněných vzorků hlín s mikrobotanickými příměsemi,
  5. Geochemická analýza vzorků historických terénů, mezi nimiž jsou hlíny a popely,
  6. Geologický posudek.
 4. Historické vyhodnocení archeologického výzkumu
  1. Rekonstrukce historického vývoje v místě lokality,
  2. Porovnání získaných poznatků s legendami a písemnými zprávami,
  3. Rekonstrukce architektonického vývoje objektu a jeho srovnání s analogickými stavbami,
  4. Analýza movitých nálezů,
  5. Zasazení hmotných i nehmotných nálezů do historického kontextu.
 5. Tvorba výstupů – grafických, tabulkových a textových